Quy định về cầm giữ tài sản

Quy định về cầm giữ tài sản
Biện pháp cầm giữ tài sản được quy định tại tiểu mục 9, Mục 3 Chương XV, Phần thứ ba, bao gồm 05 điều (từ điều 346 đến 350). Điều 346 quy định:“Cầm giữ tài sản là việc bên có quyền (sau đây gọi là bên cầm giữ) đang nắm giữ hợp pháp tài sản là đối tượng của hợp đồng song vụ được chiếm giữ tài sản trong trường hợp bên có nghĩa vụ không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ”. Nếu so sánh với biện pháp “cầm cố tài sản” thì cầm giữ tài sản cũng giống như cầm cố tài sản đó là cả hai đều là biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự với mục đích đảm bảo nghĩa vụ thực hiện đúng. Tuy nhiên, đi vào nghiên cứu các quy định của hai biện pháp này thì nhận thấy rằng đây là hai biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự có nhiều điểm khác nhau. Cụ thể:
- Về thời điểm phát sinh: Nếu cầm cố tài sản được thực hiện trước hoặc ngay từ khi giao kết hợp đồng thì cầm giữ tài sản chỉ phát sinh khi nghĩa vụ không được thực hiện hoặc thực hiện không đúng.
- Về ý chí của các bên: Nếu cầm cố tài sản được phát sinh các bên thỏa thuận từ thời điểm thỏa thuận để ký kết hợp đồng thì cầm giữ tài sản có thể phát sinh mà không cần có sự thỏa thuận của các bên ngay từ khi giao kết hợp đồng (hay nói cách khác là không thể thỏa thuận ngay từ khi giao kết hợp đồng vì các bên không thể biết được nghĩa vụ có được thực hiện hay không).
- Về đối tượng: Tài sản được cầm cố phải thuộc sở hữu của bên cầm cố thì tài sản được cầm giữ chính là đối tượng của hợp đồng song vụ để bảo đảm cho chính việc thực hiện nghĩa vụ liên quan đến tài sản bị cầm giữ đó (ví dụ: Theo hợp đồng mua bán xe máy giữa anh A (bên mua) và chị B (bên bán) giao kết ngày 20/8/2016: chị B bán cho anh A một chiếc xe máy trị giá 30 triệu đồng. Theo thỏa thuận, anh A trả trước cho chị B 15 triệu đồng và chị B giao xe cho anh A, đến ngày 31/8/2016 anh A phải trả nốt cho chị B 15 triệu đồng còn lại. Đến ngày 31/8/2016, anh A không trả cho chị B số tiền còn lại thì chị B có quyền cầm giữ chiếc xe máy đã bán cho anh A để đảm bảo anh A phải có nghĩa vụ phải trả số tiền còn lại cho mình.)
- Về quyền chiếm giữ tài sản: Nếu ở biện pháp cầm cố tài sản thì việc chiếm giữ tài sản do các bên thỏa thuận bên cầm cố hoặc người thứ ba giữ tài sản cầm cố thì đối với biện pháp cầm giữ tài sản bên có quyền có thể tự mình cầm giữ hoặc giao cho người thứ ba mà không cần sự thỏa thuận của bên bị cầm giữ tài sản.
- Về xử lý tài sản: Nếu ở biện pháp cầm cố tài sản bên nhận cầm cố tài sản có quyền xử lý tài sản cầm cố theo phương thức đã thỏa thuận, không được hưởng hoa lợi, lợi tức từ tài sản cầm cố nếu không được bên cầm cố đồng ý thì ở biện pháp cầm giữ tài sản bên cầm giữ không có quyền xử lý tài sản cầm giữ nhưng lại được thu hoa lợi và lợi tức từ tài sản cầm giữ, được dùng số hoa lợi, lợi tức này để bù trừ nghĩa vụ.
Hãy chia sẻ với chúng tôi trên mạng xã hội:

Bài viết khác

Hỗ trợ

Luật sư Phạm Việt (Tư Vấn)

Luật sư Nguyễn Hoàng (Tư Vấn)

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online:
58
Hôm nay:
360
Hôm qua:
409
Tất cả:
382,501
Top