Khiếu nại, tố cáo là gì?
090 889 3458 - 090 460 7270
Tư vấn online
Luật sư Phạm Việt
090 889 3458 - 093 460 7270
luatsuphamviet@gmail.com
Luật sư Nguyễn Hoàng
096 822 8011
nguyenhuyhoang.biz@gmail.com
Bài viết quan tâm nhiều
Tìm hiểu thuật ngữ pháp lý
Khiếu nại, tố cáo là gì?

Các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1- Khiếu nại  là việc công dân, cơ quan, tổ chức hoặc cán bộ, công chức theo thủ tục do Luật này quy định đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành chính, hành vi hành chính hoặc quyết định kỷ luật cán bộ, công chức khi có căn cứ cho rằng quyết định hoặc hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

2- Tố cáo  là việc công dân theo thủ tục do Luật này quy định báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền biết về hành vi vi phạm pháp luật của bất cứ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào gây thiệt hại hoặc đe doạ gây thiệt hại lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức.

3- Người khiếu nại  là công dân, cơ quan, tổ chức hoặc cán bộ, công chức thực hiện quyền khiếu nại.

4- Cơ quan, tổ chức có quyền khiếu nại  bao gồm: cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế, đơn vị vũ trang nhân dân.

5-  Người tố cáo  là công dân thực hiện quyền tố cáo.

6-  Người bị khiếu nại  là cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyết định hành chính, hành vi hành chính, quyết định kỷ luật bị khiếu nại.

7-  Người bị tố cáo  là cơ quan, tổ chức, cá nhân có hành vi bị tố cáo.

8-  Người giải quyết khiếu nại  là cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết khiếu nại.

9- Người giải quyết tố cáo  là cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết tố cáo.

10-  Quyết định hành chính  là quyết định bằng văn bản của cơ quan hành chính nhà nước hoặc của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước được áp dụng một lần đối với một hoặc một số đối tượng cụ thể về một vấn đề cụ thể trong hoạt động quản lý hành chính.

11- Hành vi hành chính  là hành vi của cơ quan hành chính nhà nước, của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ theo quy định của pháp luật.

12-  Quyết định kỷ luật  là quyết định bằng văn bản của người đứng đầu cơ quan, tổ chức để áp dụng một trong các hình thức kỷ luật là khiển trách, cảnh cáo, hạ bậc lương, hạ ngạch, cách chức, buộc thôi việc đối với cán bộ, công chức thuộc quyền quản lý của mình theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức.

13-  Giải quyết khiếu nại  là việc xác minh, kết luận và ra quyết định giải quyết của người giải quyết khiếu nại.

14-  Giải quyết tố cáo  là việc xác minh, kết luận về nội dung tố cáo và việc quyết định xử lý của người giải quyết tố cáo.

15-  Quyết định giải quyết khiếu nại cuối cùng là quyết định có hiệu lực thi hành và người khiếu nại không được quyền khiếu nại tiếp.

16-  Quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật bao gồm: quyết định giải quyết khiếu nại cuối cùng; quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu mà trong thời hạn do pháp luật quy định người khiếu nại đã không khiếu nại tiếp hoặc không khởi kiện vụ án hành chính tại Toà án; quyết định giải quyết khiếu nại lần tiếp theo mà trong thời hạn khiếu nại do luật định người khiếu nại không khiếu nại tiếp.

cấp sổ đỏ, tách sổ đỏ, tranh chấp quyền sử dụng đất, tư vấn luật đất đai, thủ tục mua bán đất, thủ tục mua đất
Các thông tin khác:
Hợp pháp hóa lãnh sự là gì?
Tổ chức tín dụng là gì?
Thương mại là gì?
Sở hữu trí tuệ là gì?
Ngân hàng là gì?
Đầu tư là gì?
Đấu giá là gì?
Kiểm toán là gì?
Chứng khoán là gì?
Chất lượng sản phẩm hàng hóa là gì?